PROVOZNÍ ŘÁD SPORTOVNÍHO AREÁLU

TJ START OLEŠNICE V ORLICKÝCH HORÁCH

 

Čl. I

Využívání sportoviště

 

1.      Majitelem sportovního areálu je obec Olešnice v Orlických horách.

2.      Provozovatelem areálu je na základě nájemní smlouvy TJ START Olešnice v Orlických horách.

3.      Sportovní areál tvoří fotbalové hřiště s travnatým povrchem, budova s hernou na stolní tenis, šatnami a sociálním zařízením.

4.      Sportovní areál je určen k provozování aktivního odpočinku široké veřejnosti všech věkových skupin,  zejména ke kopané a stolnímu tenisu. Administrativní budova se kromě toho, že slouží jako zázemí pro sportovní činnost (šatny, sociální zařízení) využívá k pořádání různých kulturních a společenských akcí pro různé subjekty.

5.      Uživatel areálu může být jednotlivec nebo skupina po dohodě s členy výboru TJ START.

6.      Uživatel areálu je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů o ochraně majetku. Je povinen dbát upozornění a pokynů správce areálu  a členů výboru TJ START.

 

Čl. II

Provoz a správa hřiště

 

1.      Denní provozní doba sportoviště

 

Fotbalové hřiště

 

-          je pro širokou veřejnost přístupné denně od 8:00 do 20:00 s vyjimkou, kdy je využíváno fotbalovým oddílem dle aktuálního rozpisu fotbalových soutěží, který je vyvěšen na přilehlé budově.

-         pro potřeby místní školy ve dnech školního vyučování dle rozvrhu (při výuce je vstup možný jen s pedagogickým dozorem)

 

Budova s hernou pro stolní tenis, šatny a sociální zařízení

 

-          je pro širokou veřejnost pro provozování sportovní činnosti přístupná denně od 8:00 do 20:00 s vyjimkou termínů, kdy je využívána fotbalovým oddílem a oddílem stolního tenisu dle aktuálního rozpisu jejich soutěží. Je nutná předchozí rezervace a domluva se správcem nebo členy výboru TJ START Olešnice v Orlických horách.

-          pro potřeby místní školy ve dnech školního vyučování dle rozvrhu (při výuce vstup možný jen s pedagogickým dozorem)

 

2.      V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz fotbalového hřiště je TJ START oprávněna částečně, nebo zcela zrušit provoz.

3.      Nelze-li jinak ze strany uživatele dodržet dohodnutý čas, nebo nemůže-li objednatel přijít vůbec, musí to oznámit včas

4.      V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostřední blízkosti je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci.

 

Čl. III

Podmínky užívání sportoviště

           

1.      Vstup za účelem sportování je povolen v provozní dobu a pouze na ta hřiště, která jsou pro tento účel a pro konkrétní dobu určena.

2.      Vstup do herny stolního tenisu je povolen jen ve vhodné sportovní obuvi s měkkou, hladkou podrážkou a ve vhodném oblečení.

3.      Hřiště je možné využívat pouze ke sportovní činnosti a sportům, ke kterým jsou určeny. Pevně zabudované sportovní zařízení a ostatní předměty nelze nahrazovat jinými. Je zakázáno na sportoviště donášet další věci, kromě sportovních potřeb. Manipulace s přenosným zařízením je možná jen po dohodě se správcem.

4.      Majitel ani provozovatel nenese odpovědnost za jakýkoliv úraz způsobený porušením tohoto provozního řádu. Užívání sportovišť je na vlastní nebezpečí. Majitel ani provozovatel nenese zodpovědnost za škodu či zcizení soukromých věcí návštěvníků.

5.      Režim sportoviště bude zajištěn tak, aby nedocházelo k překračování hygienických limitů hluku stanovených nařízením vlády 148/2006 pro chránění venkovních prostor staveb a chránění venkovních prostor.

6.      Všichni návštěvníci a uživatelé areálu dbají zásad slušného chování a udržují v areálu pořádek a čistotu. Chovají se tak, aby neohrozili zdraví své ani ostatních přítomných osob, dbají zásad bezpečnosti, požární ochrany a hygieny. Při školní výuce je vstup možný jen s pedagogickým dozorem, mimo školní výuku za děti zodpovídají rodiče.

7.      Při vlastní sportovní činnosti je třeba dodržovat pravidla sportu a fair-play.

8.      V celé budově TJ START platí zákaz kouření.

 

Čl. IV

Nedodržování ustanovení provozního řádu

           

1.      Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce areálu oprávněn jej vykázat.

2.      Pokud přes upozornění správce na nevhodné chování odmítá návštěvník změnit své chování nebo odmítá opustit sportoviště, je správce oprávněn přivolat policii.

3.      Správce areálu má právo nevpustit do areálu lidi, kteří v minulosti již vícekrát porušovali  provozní řád a byli upozorněni,že do areálu nesmí.

 

Čl. V

Rezervace sportovišť

 

Zájemci si mohou rezervovat hřiště buď ústně, nebo telefonicky na telefonech 603 214 190, 737 161 259 u správce areálu.

 

Důležitá telefonní čísla:

1.     správce sportoviště 603 214 190, 737 161 259

2.     policie – tel. 158

3.     první pomoc - tel. 155

4.      hasiči – tel. 150

 

Za TJ START 

V Olešnici v Orlických horách 18.2.2007.                               předseda Josef Sedláček